Việt Nam English

Hệ thống Quản lý nhân sự

Cập nhật vào : Thứ hai - 22/09/2014 21:54

Quản lý hồ sơ cán bộ, phòng ban làm việc, quá trình làm việc, quá trình đào tạo., lịch nghỉ phép  Theo dõi và cập nhật các thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ.

Các chức năng chính

 • Quản lý, cập nhật danh mục đơn vị, chi nhánh

 • Quản lý, cập nhật danh mục phòng ban

 • Quản lý, cập nhật danh mục chức vụ

 • Quản lý, cập nhật danh mục trình độ

 • Phân quyền truy cập, cập nhật thông tin nhân viên, cán bộ

 • Truy cập nhanh danh sách nhân viên theo phòng ban

 • Sắp xếp tài liệu theo thứ tự thời gian

 • Quản lý thông tin lý lịch của nhân viên

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Theo dõi cập nhật lịch nghỉ phép

 • Cập nhật hồ sơ cán bộ và các thông tin quá trình công tác,

 • Cập nhật quá trình đào tạo, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, nhân viên.

 
Tin tức và sự kiện